How may we help you?

آیا میتوانم بدون قبول شدن آزمون تئوری در آزمون عملی شرکت کنم؟

خیر، شما ابتدا باید آزمون تئوری خودرو را با موفقیت قبول شوید. پس از گذر از این مرحله میتوانید برای آزمون عملی اقدام نمایید.