How may we help you?

اگر دوره آزمون آزمایشی خریداری کنم در هر زمان میتوانم استفاده کنم؟

دوره های آزمون آزمایشی به مدت زمان 14 روز پس از خرید فعال می باشند. و شما میتوانید در هر زمان در طول دوره فعالسازی از تمرین ها و ازمون ها استفاده نمایید.